KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY

Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej przy Parafii Pięciu Braci Polaków i Męczenników pod patronatem Zjednoczenia Polskiego
Rzymsko Katolickiego i Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce została założona w 1974 roku. Chcąc przekazać młodym
pokoleniom Amerykanów polskiego pochodzenia miłość do starego ojczystego kraju, przywiązanie do języka, bogatej kultury
i tradycji narodu polskiego, grupa entuzajastów, m. in. państwo Dennis, Kiwior, Antkiewicz, Chodon, Skrzypiec, Ocwieja na czele
z państwem Rozwadowskimi i Kos, nadaje jej imię Marii Konopnickiej. Z pomocą polskiej szkole pośpieszył s.p. Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Alfred Abramowicz, ówczesny proboszcz, udostępniając jej bezpłatnie lokum szkoły amerykańskiej. Opieką
finansową zajął się patron Zjednoczenie Polskie Rzymsko Katolickie. Pracę metodyczną i programową oparto na wytycznych i
instrukcjach Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Kierownikiem szkoły został znany działacz Zjednoczenia, nauczyciel,
ś.p. Kazimierz Tarnaś, dyrektorka z ramienia Zjednoczenia p. Anna Okinska, prezesem Komitetu Rodzicielskiego ł.p. Stanisław
Kos, wiceprezesem p. Irena Kiwior. Pierwszymy nauczycielkami były pp. Alina Rozwadowska i ś.p. Stanisława Zielińska.

We wrześniu 1974 roku do dwóch klas pierwszych i drugich oraz do klasy specjalnej, dla dzieci nie mówiących po polsku, zapisało
się 78 uczniów. Klasę gimnazjalną, z czteroletnim cyklem nauczania, otwarto w 1980 roku. Kierując się systemem szkół amerykańskich
i wynikającymi z tego potrzebami młodzieży, zdecydowano realizować program gimnazjum w ciągu trzech lat.

W związku z przemieszczeniem się ludności polonijnej, od 1999 roku szkoła rozpoczęła nauczanie w drugiej lokalizacji przy Parafii
Św. Alberta w Burbank, dając możliwość nauki licznej grupie uczniów i młodzieży ze środowisk polonijnych skupionych na
południowo-zachodnich przedmieściach. Od roku szkolnego 2005/2006 do chwili obecnej, główną lokalizacją szkoły jest Parafia
Św. Louis de Montfort w Oak Lawn, na przedmieściach Chicago.

Przez 39 lat szkoła rozrosła się i rozwinęła, udoskonalano proces kształtowania i wychowywania młodzieży, usprawniano stronę
organizacyjną. Przez wiele lat była największą placowką oświaty polonijnej na południu Chicago, przekraczając liczbę 800 uczniów w
najliczniejszych latach (1994-2003). Po czym ustabilizowała się na poziomie okolo 350 uczniów, między innymi w związku z otwarciem
wielu innych polonijnych szkól sobotnich, w rejonie działania naszej szkoły. Pierwszym dyrektorem szkoły byl ś.p. Kazimierz Tarnaś,
następnie długoletnim dyrektorem-23 lat była ś.p. Stanisława Zielińska, W 1997 roku funkcję tą przejęła p. Henryka Jabłońska, pod
ktorej dyrekcją wprowadzono do zajęć szkolnych naukę religii. Od roku szkolnego 2004/2005 funkcje dyrektora szkoły objął pan
Stanisław Skubisz.

Wielu naszych wychowanków wraca ponownie do szkoły ze swymi pociechami, by drugie pokolenie zapisać do Polskiej Szkoły im. Marii
Konopnickej. Szkoła nasza znana jest z dobrego poziomu nauczania i wychowywania. Może poszczycić się prestiżem wśród rodziców a
uczniowie są dumni, że chodzili lub chodzą do Szkoły Konopnickiej.

Prezesami Komitetu Rodzicielskiego byli: s.p Stanisław Kos, Lucjan Rozwadowski, Stanisław Cieślak, Edward Muszalski, Janusz Potulski,
Janusz Frankowicz, ś.p.Zenon Ryżewski, Jan Zwół, Bożena Damięcka, Bogumiła Kopeć-Tutak oraz Sylwia McHenry. Obecnie prezesem jest Marzena Szczechowicz.

 

Copyright © Polska Szkola im. Marii Konopnickiej. All Rights Reserved